ഫാക്ടറി ടൂർ

ഓഫീസ് സ്ഥലം

1
3
2

വർക്ക്‌ഷോപ്പ്

5
4
6

ഉപകരണങ്ങൾ

6
3
1
4
2
5